Üleeuroopaline ettevõtete andmebaas Amadeus (alates 2021 Orbis Europe) sisaldab põhjalikke andmeid 21 miljoni Euroopa ettevõtte kohta, sh majandusaasta aruandeid (bilansse ja kasumiaruandeid), finantssuhtarve, tütarfirmade ja omandivormi infot jms (vt ka ülevaadet Amadeus andmebaasist).

Näited varasematest Amadeuse andmeid kasutanud töödest: Rojec et al. (2009) töö välisinvesteeringutest ja tehnoloogia ülekandest, Stiebale ja Reize (2008) töö välisinvesteeringute ja innovaatilisuse seostest, Barba Navaretti et al. (2003) töö välisinvesteeringute mõjust tööjõu volatiilsusele, Anos-Casero ja Udompsah (2009) töö tootlikkuse kasvu ja ärikeskkonna seostest, Arnold et al. (2010) regulatsioonide mõjust tootlikkusele, Schwellnusi ja Arnoldi (2009) töö ettevõtte tulumaksu mõjust tootlikkusele. Eestis läbiviidud töödes uurisid Masso, Meriküll, Vahter (2013) Eesti 2000. aasta tulumaksureformi mõju Eesti ettevõtete tegevusedukusele kasutades Läti ja Leedu andmeid kontrollgrupina ning Meriküll ja Rõõm (2014) välisinvesteeringute mõju tööjõu mobiilsusele.

Seotud projektid

Senistest koostööprojektidest avaliku sektoriga on üks olulisemaid Euroopa Liidu finantseeritud projekt „InWeGe – Sissetulek, jõukus, sugu: uurimistöö ja praktiline veebirakendus saamaks aru soolise palga – ja pensionierinevuste kohta Eestis – kõige suurema palgalõhega riigis Euroopa Liidus“. Eesmärk on läbi digitaalse lahenduse (veebirakenduse) lihtsustada palgainfo kättesaadavust töö otsijatele detailsete tööturusegmentide kaudu (kitsalt määratletud erialad, piirkonnad jms).  Seeläbi saaks mõjutada inimeste otsuseid tööturul osalemisel, palgaläbirääkimistel,  haridustee ja eriala valikul ning seeläbi väheneks sooline lõhe palkades, pensionites, rikkuses.

Eesti Teadusagentuuri personaalse uurimistoetuse rühmagrant PRG791 „Innovatsiooni komplementaarsused ja tootlikkuse kasv“, 2020-2024. Projekt panustab innovatsiooniuuringutesse läbi innovatsioonide komplementaarsuse tervikliku käsitluse, mis tugineb rikkalikul ja uudsel ettevõtete andmestikul. Koordinaator: Priit Vahter.

Balti Teaduskoostöö Programmi projekt „Põhja-Balti regiooni majanduslik integratsiooni läbi tööjõu, innovatsiooni, välisinvesteeringute ja väliskaubanduse – LIFT“, 2021-2023. LIFT projekti eesmärgiks on uurida Põhja-Balti regiooni sotsiaal-majandusliku integratsiooni senist kulgu ja tulevast potentsiaali läbi tööjõu voogude ja välisrände, innovatsiooni välismõjude ja tehnoloogia ülekandumise, otseste välisinvesteeringute ja kapitali voogude, füüsiliste kaupade ja teenuste kaubanduse. Projekti koordinaator: Jaan Masso.

Valminud uuringud

IMO raames arendatud andmeid kasutanud senised teadustööd on uurinud Eesti ettevõtete eksportimise edukust mõjutavaid tegureid ning eksportimise mõju ettevõtete tootlikkusele ja töötajate ettevõtetevahelise mobiilsuse seoseid ettevõtete tegevusedukusega (nt eksportimisega). Allpool on viited IMO raames arendatud andmeid kasutanud teadustöödele.

Benkovskis, K., Masso, J., Tkacevs, O., Vahter, P., Yashiro, N. (2020), ”Export and productivity in global value chains: comparative evidence from Latvia and Estonia”, Review of World Economics, 156(3), pp. 557-577. https://doi.org/10.1007/s10290-019-00371-0 

Masso, J., Meriküll, J., Vahter, P. (2020), “The role of firms in the gender wage gap”, University of Tartu, Faculty of Economics and Business Administration Working Paper No. 120. https://www.mtk.ut.ee/sites/default/files/mtk/dokumendid/febawb120.html

Lukason, O.; Camacho-Miñano, M.M. (2020). Corporate Governance Characteristics of Private SMEs’ Annual Report Submission Violations. Journal of Risk and Financial Management, 13 (10), 1−19.10.3390/jrfm13100230.

Masso, J., Vahter, P. (2019), “Knowledge Transfer from Multinationals through Labour Mobility: Are There Effects on Productivity, Product Sophistication and Exporting?”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 55, Issue 12, pp. 2774-2795.

Vahter, P. & Masso, J. (2019). “The contribution of multinationals to wage inequality: foreign ownership and the gender pay gap”, Review of World Economics. Vol. 155, Issue 1, pp. 105-148.

Roosaar, L.; Masso, J.; Varblane, U (2019), “Age-related productivity decrease of high-waged and low-waged employees”, International Journal of Manpower, Vol. 40, No. 6, pp. 1151-1170.

Andmete kasutamine

Andmebaasi on võimalik kasutada erinevate teaduslike- ja rakendusuuringute jaoks, mille võimalikud teemad on ettevõtete eksportimise tegurid, ettevõtete innovaatiline tegevus, töötajate ettevõttevaheline mobiilsus ja selle seosed ettevõtete tegevusedukusega, töötajate palku mõjutavad tegurid ja palkade ebavõrdsus jne.

Andmebaasi saavad kasutada kõik Tartu Ülikooli töötajad ja üliõpilased. Kasutajakonto loomiseks tuleb ühendust võtta allpool olevatel kontaktidel.

Kontakt

Jaan MassoKaasprofessor