Eesti e-residentsuse sotsiaalsete mõjude uurimiseks luuakse registriandmetel põhinev andmebaas, mis seob ühelt poolt e-residentide sotsiaal-demograafilise tausta ja päritoluandmed ning teiselt poolt nende Eesti e-teenuste kasutamist, Eestis registreeritud majandustegevust ja töötamist ning elamisloa taotlemist kirjeldavad andmed.  Erinevate registriandmete isikupõhise ühendamise ja umbisikustamise teel loodav andmebaas võimaldab e-residentsuse näitel uurida uusi hargmaistumise viise, virtuaalse ja füüsilise mobiilsuse ning residentsuse põimumist, piiriülest e-teenuste kasutust ning Eesti majandusruumi geograafilist laienemist.

Loodavat andmebaasi on võimalik kasutada nii teadus- kui rakendusuuringuteks, sh e-residentsuse poliitikamõjude analüüsimiseks. Projekti raames tehakse tihedat koostööd e-residentsuse programmi elluviijatega, seotud ametkondade ning registriandmete vastutavate töötlejatega, sh Politsei- ja Piirivalveamet,  Riigi Infosüsteemi Amet, Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

Andmebaasi uuendatakse edaspidi iga-aastaselt. Samuti analüüsitakse võimalusi andmebaasi täiendamiseks muude e-residentide mobiilsust kirjeldavate (registri)andmetega. Andmebaasi loomine võimaldab muuhulgas hinnata olemasolevate registriandmete kvaliteeti ning teha ettepanekuid selle parandamiseks.

Valminud uuringud

Politsei- ja Piirivalveameti väljastatud andmete põhjal on varasemalt analüüsitud e-residentsuse taotlustes avalduvaid digitaalse ebavõrdsuse mustreid.

Tammpuu, Piia; Masso, Anu (2019). Transnational Digital Identity as an Instrument for Global Digital Citizenship: The Case of Estonia’s E-Residency. Information Systems Frontiers, 21 (3), 621−634. DOI: 10.1007/s10796-019-09908-y.

Andmete kasutamine

Andmebaasi kasutamine eeldab andmekasutusõiguse lepingu sõlmimist registriandmete vastutava(te) töötleja(te)ga.

Kontakt

Anu MassoProfessor