2014. aastal käivitunud e-residentsuse programm annab välisriikide kodanikele ja mitte-residentidele võimaluse taotleda Eesti riigilt digitaalset isikutunnistust – e-residendi digi-ID kaarti – mis annab neile turvalise ligipääsu Eesti avaliku ja erasektori e-teenustele ning digitaalsetele lahendustele.

Eesti e-residentsuse näitel on võimalik uurida uusi hargmaistumise viise, virtuaalse ja füüsilise mobiilsuse seoseid ja põimumist, e-teenuste piiriülest kasutamist ning Eesti majandusruumi geograafilist laienemist.

Koostöös Eesti riigiasutustega (sh Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Registrite ja Infosüsteemide Keskus) luuakse süstemaatiline kaardistus, missuguseid isikupõhiseid andmeid e-residendi digi-ID kaardi taotlejate, saajate ning kasutajate kohta riiklikesse registritesse ja andmekogudesse kogutakse ning mida saab eelmainitud teemade uurimiseks sotsiaalteaduslikes ja poliitikauuringutes kasutada.

Valminud uuringud

Politsei- ja Piirivalveameti väljastatud andmete põhjal on analüüsitud e-residentsuse taotlustes avalduvaid digitaalse ebavõrdsuse mustreid.

Tammpuu, Piia; Masso, Anu (2019). Transnational Digital Identity as an Instrument for Global Digital Citizenship: The Case of Estonia’s E-Residency. Information Systems Frontiers, 21 (3), 621−634. DOI: 10.1007/s10796-019-09908-y.

Kontakt

Anu MassoProfessor