Nutitelefoni rakendust MobilityLog (endise nimega YouSense) on võimalik kasutada inimeste ajalis-ruumilise käitumise uuringuteks.

Nutitelefoni rakendus MobilityLog on Androidi operatsioonisüsteemiga telefonidele mõeldud rakendus, mis on arendatud pikaajaliseks asukoha ja telefonikasutuse andmete kogumiseks (vt Linnap ja Rice 2014, Ahas et al. 2017). Rakendus on arendatud Cambridge’i ülikooli Computer Laboratory ja Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori koostöös.

MobilityLog kogub kolme tüüpi andmeid: 1) asukoht (GPS koordinaadid, aeg), 2) kõnetoimingute andmed (sisenevate ja väljuvate kõnede alguse ja lõpu aeg, sisenevate ja väljuvate SMSide aeg ja sõnade arv, kõnepartneri telefoninumber muudetud kujul (kolm viimast numbrit kuni eelviimase numbrini (kaasa arvatud) on asendatud sümbolitega)), 3) telefonikasutuse andmed (aku tase, toide ühendatud/lahti ühendatud, ekraan sees/väljas/lukustamata, lennukirežiim sees/väljas, mobiilsidemasti asukoht, võrk, ajavöönd, alla laaditud mobiilirakendused, äratuskella kasutamine, MobilityLogi rakenduse väljalülitamine, telefoni käivitamine).  Telefonikõnede, SMSide ja mobiilirakenduste sisu ei koguta.

Lisaks viiakse iga MobilityLog rakenduse kasutajaga tavaliselt läbi kaks intervjuud, esimene uuringu alguses ja teine andmekogumise perioodi lõpus. Intervjuudega kogutakse informatsiooni uuringus osalejate oluliste tegevuskohtade (nt elukoht, töökoht, kool, lastega seotud kohad, vaba aja tegevuskohad), transpordikäitumise, IKT-vahendite kasutuse, sotsiaalse võrgustiku ning sotsiaal-demograafilise tausta kohta. Lisaks võib paluda inimestel täita küsimustikke internetis, näiteks lasta täita isiksusetest, et koguda andmeid isiksuseomaduste, eelistuste ja käitumise kohta. Andmeid kogutakse enamasti 18–24 kuu pikkuse perioodi vältel. Nii pika ajaperioodi kasutamine on oluline, et välja selgitada sesoonseid erinevusi.

Nutitelefonipõhised GPS täpsusega MobilityLogi rakendusega kogutavad andmed võimaldavad väga täpselt hinnata inimeste paiknemist ja liikumisi ajas ja ruumis. Selliste andmete kasutusvõimalused on väga suured. Uuritud on näiteks töökoha asukoha muutusest tulenevat ruumikasutuse muutust (Ahas et al., 2017).

Seotud projektid

Euroopa Komisjoni finantseeritud projekt MLOOM15135I “Kampused osaleva linnaplaneerimise laborid (1.10.2015−31.03.2018)”, Age Poom. Eesmärk oli uurida tudengite ja ülikooli töötajate linnaruumi kasutust, tegevuskohtade jaotust, ruumilist mobiilsust, transpordivalikuid ja kaasuvat keskkonnakoormust sõltuvalt õppehoone asukohast linnaruumis.

Valminud uuringud

Poom, A. (2019). Tegevusruumiuuringud GPSi andmete abil: mobiilsusuuringute labori andmeinfrastruktuur. In T. Pae, & Ü. Mander (Eds.), Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis: Uurimusi eestikeelse geograafia 100. aastapäeval (Vol. 113, pp. 204-214). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Andmete kasutamine

Uute andmete kogumiseks nutitelefoni rakendusega MobilityLog on vajalik esmalt taotleda kooskõlastus Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteelt. Uute andmete kogumise huvi korral võtke ühendust Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute laboriga.

Olemasolevate andmete kasutamiseks sõlmitakse andmete kasutaja ja TÜ mobiilsusuuringute labori vahel konfidentsiaalsete andmete kasutamise leping. Andmed saab kasutada ainult Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori hallatavas arvutisüsteemis ja Tartu Ülikooli arvutivõrgu kaudu. Ligipääsu saamiseks andmetele luuakse andmekasutajale personaalne kasutajatunnus lepingus määratud perioodiks ja tingimustel.

Täpsema info saamiseks, andmete kasutamiseks või koostöö huvi korral võtke ühendust Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute laboriga.

Kontakt

Siiri SilmKaasprofessor