Eesti suurima tööotsimisportaali CV Keskuse CV-de andmed sisaldavad detailset infot ~250 000 inimese kohta, sh 5 viimast töökohta, haridus, oskused, otsitava töökoha info jne. Andmed võimaldavad pikema aja jooksul jälgida tööotsijate viimaseid töökohti nii Eestis kui ka välismaal. See omakorda võimaldab rahvusvahelise migratsiooni uuringute kontekstis analüüsida välismaalt naasnute edukust tööturul ametikohtade (Masso et al. 2014) ja palkade (Emmo 2015) lõikes. Samuti võimaldavad andmed uurida palku mõjutavaid tegureid ja palkade ebavõrdust, nt on neid andmeid kasutatud soolise palgalõhe analüüsimiseks (Meriküll, Mõtsmees 2014).

Seotud projektid

Senistest koostööprojektidest avaliku sektoriga on üks olulisemaid Euroopa Liidu poolt finantseeritud projekt „InWeGe – Sissetulek, jõukus, sugu: uurimistöö ja praktiline veebirakendus saamaks aru soolise palga – ja pensionierinevuste kohta Eestis – kõige suurema palgalõhega riigis Euroopa Liidus“. Eesmärk on läbi digitaalse lahenduse (veebirakenduse) lihtsustada palgainfo kättesaadavust töö otsijatele detailsete tööturusegmentide kaudu (kitsalt määratletud erialad, piirkonnad jms).  Seeläbi saaks mõjutada inimeste otsuseid tööturul osalemisel, palgaläbirääkimistel,  haridustee ja eriala valikul ning omakorda vähendaks soolist lõhet palkades, pensionites, rikkuses.

H2020 projekt „InWeGe – Sissetulek, jõukus, sugu: uurimistöö ja praktiline veebirakendus saamaks aru soolise palga- ja pensionierinevuste kohta Eestis – kõige suurema palgalõhega riigis Euroopa Liidus“, 2019–2020. Koordinaator: Jaanika Meriküll.

Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt finantseeritud uurimisprojekt IUT20-49 „Struktuurimuutused tootlikkuse kasvu tegurina siirdemajandustes“, 2014–2019. Projekti eesmärk on arendada välja poliitikasoovitused tootlikkuse tõstmiseks ja senisest parem arusaam sellest, kuidas erinevad struktuurimuutuste komponendid mõjutavad tootlikkuse kasvu.

H2020 projekt “Growth Welfare Income Productivity”. Koordinaator: prof. Giovanni Dosi (Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna, Itaalia). 2019–2021. Projekti eesmärk on uurida  majanduskasvu aeglustumise põhjuseid Euroopa Liidus ja pakkuda välja integreeritud poliitikapakett, mis võimaldaks kaasava ja heaolu suurendava kasvu säilitamist ning arvestaks seejuures ka kliimamuutuste ja elanikkonna vananemisega.

Seni valminud uuringud

Masso, J., Vahter, P. (2019), “Knowledge Transfer from Multinationals through Labour Mobility: Are There Effects on Productivity, Product Sophistication and Exporting?”, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 55, Issue 12, pp. 2774-2795.

Vahter, P. & Masso, J. (2019). “The contribution of multinationals to wage inequality: foreign ownership and the gender pay gap”, Review of World Economics. Vol. 155, Issue 1, pp. 105-148.

Roosaar, L.; Masso, J.; Varblane, U (2019), “Age-related productivity decrease of high-waged and low-waged employees”, International Journal of Manpower, Vol. 40, No. 6, pp. 1151-1170.

Naomitsu Yashiro, Konstantins Benkovskis, Jaan Masso, Olegs Tkacevs, Priit Vahter (2017), „Export and productivity in global value chains. Comparative evidence from Latvia and Estonia“, OECD Economics Department Working Paper No. 1448.

Andmete kasutamine

Andmebaasi on võimalik kasutada erinevate teaduslike- ja rakendusuuringute jaoks, mille võimalikud teemad on ettevõtete eksportimise tegurid, ettevõtete innovaatiline tegevus, töötajate ettevõttevaheline mobiilsus ja selle seosed ettevõtete tegevusedukusega, töötajate palku mõjutavad tegurid ja palkade ebavõrdsus jne (nimekiri pole ammendav).

Kontakt

Jaan MassoKaasprofessor