Mis on IMO?

Miks IMO loodi?

Eestis on palju häid sotsiaalteaduste andmekogusid, kuid seni ei ole neid longituudselt, geograafiliselt ja valdkondade üleselt harmoniseeritud ja integreeritud. IMO on Eesti teadustaristu teekaardi objekt, mille eesmärgiks on arendada välja mobiilsusuuringuid toetav innovaatiline andmetaristu, mis koosneb viiest põhikomponendist: IMO ühtne kasutajaportaal, riigi isikupõhised e-andmed, mobiiliandmed, kontekstiandmed ja sensorandmed. Need tehakse kättesaadavaks läbi turvaliste töökohtade, kasutajaliideste ja päringukeskkondade.

IMO soovib muuta sotsiaalteaduste alusandmed kasutajasõbralikumaks ja tuua need otsustajatele lähemale ning tõsta teadustöö kvaliteeti.

Mis IMO arenduse käigus valmib?

IMO arenduse tulemusena tekib teadlastel ja riigiasutustel juurdepääs unikaalsele andmetaristule, mis hõlmab nii varasemalt kogutud ja avalikult kasutada olevaid andmeid kui ka uusi, täiendavaid ja varasemalt pigem piiratud ligipääsuga andmeid. IMO taristu oluliseks osaks on ka andmete harmoniseerimine ja valideerimine.

Milline on IMO loodud andmetaristu?

IMO loodav andmetaristu tuumik on isikupõhine. See võimaldab detailselt analüüsida nii rahvusvahelist kui ka riigisisest mobiilsust (saabujad ja lahkujad), liikujaid (sugu, vanus, amet jne), tegevusi (õppimine, töötamine jne) ja mõjusid (piirkondadele, keskkonnale ja liikujatele endile, nt palgamuutus seoses mobiilsusega), aidates nii hinnata erinevate riiklike strateegiate edukust. Lisaks sellele kogutakse detailsemal ruumilisel tasandil andmeid sensoritest, anduritest ja mobiiltelefonidest, mis annavad sisendi ruumilise planeerimise strateegiatesse.

IMO põhikomponendid

Riigi isikupõhised e-andmed

1989., 2000. ja 2011. aasta rahva ja eluruumi loenduste, riiklike registrite ning riigi küsitlusuuringute andmed

Mobiiliandmed

Passiivse ja aktiivse mobiilpositsioneerimise teel saadud andmed, nutitelefonide abil kogutud andmed ja täiendavad küsitlusandmed

IMO ühtne kasutajaportaal

Mobiilsusuuringuid toetav uuenduslik ja terviklik andmetaristu koondab erinevaid andmeid inimeste ruumilise mobiilsuse paremaks mõistmiseks

Kontekstiandmed

Teised andmestikud, mis on vajalikud lisatunnuste genereerimiseks mobiili- või riigiandmetel põhinevate või valdkonnaspetsiifiliste uuringute läbiviimiseks

Sensorandmed

Andur- ja sensorvõrkudest pärinevad andmed võimaldavad keskkonna, liiklusvoogude ja „targa linna“ seiret

IMO taristu andmeid kasutatakse mitmes olulises rahvusvahelises ja Eesti teadus- ja rakendusprojektis

RITA-ränne

Rändesõltuvus ja lõimumise väljakutsed Eesti riigile, tööandjatele, kogukondadele ja haridusele

Külasta projekti veebilehte

H2020 BuildERS

Säilenõtkuse ja sotsiaalse kapitali suurendamine Euroopa kogukondades

Külasta projekti veebilehte

Interreg BSR MARA

Mobiilsus ja ligipääsetavus maapiirkonnas. Äärealade mobiilsus-kontseptsioonide uued käsitlused

Külasta projekti veebilehte

H2020 Finest Twins

Targa linna tippkeskuse loomine

Ruumilise eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs

Rahvuse ja sotsiaal-majandusliku staatuse alusel tekkivad ruumilise eraldatuse mehhanismid erinevates eluvaldkondades

Külasta projekti veebilehte

H2020 GROWINPRO

Uurida tootlikkuse kasvu aeglustumise põhjuseid ja välja pakkuda integreeritud poliitikapakett.

Külasta projekti veebilehte
Loe rohkem