Passiivse mobiilpositsioneerimise andmeid on võimalik kasutada erinevateks teadus- ja rakendusuuringuteks, mis vajavad infot inimeste ruumis paiknemise ja liikumise kohta, sh alates lühiajalises perspektiivis päevasisestest liikumistest kuni pikaajaliste muutusteni välja. Teemad, mida analüüsida on näiteks järgmised:

 • elu- ja töökohtade paiknemine;
 • tegevuskohtade vahelised liikumised;
 • rahvastiku paiknemine ja tegevusruumide ajaline (sh sesoonne) dünaamika;
 • püsivad elukoha vahetused;
 • linnade mõjuajad ning linnade aegruumilised struktuurid;
 • sise- ja välisturistide mahud ning külastajate profiilid;
 • turismivoogude sesoonne dünaamika;
 • külastajate sihtkohad ja liikumisvood sihtkohas;
 • korduvkülastused ja külastajate sihtkoha lojaalsus;
 • ürituste ühiskondlik tähtsus ja majanduslik mõju;
 • ametlik turismistatistika;
 • soolised, vanuselised ja etnilised erinevused inimeste ruumikasutuses.

Passiivse mobiilpositsioneerimise andmebaas põhineb mobiilsideoperaatoritelt saadavatel automaatselt salvestatud asukohaandmetel. Passiivse mobiilpositsioneerimise andmete puhul on põhilisteks tunnusteks toimingu aeg ja asukoht. Andmed saab  jagada kolmeks: 1) Eesti mobiilsideoperaatorite klientide asukohad Eestis; 2) rändlusteenuse kaudu välismaa mobiilsideoperaatorite klientide asukohad Eestis; 3) rändlusteenuse kaudu Eesti mobiilsideoperaatorite klientide asukohad välismaal.

Seotud projektid

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur finantseeritud projekt IUT2-17 “Rahvastiku ruumiline mobiilsus ja linnaregioonide areng (1.01.2013−31.12.2018)”, Tiit Tammaru. Eesmärk oli selgitada välja rahvastiku ruumilise mobiilsuse (välisränne, siseränne, igapäevamobiilsus) ja sotsiaal-ruumilise segregatsiooni omavahelised seosed linnaregioonide arengu mõjutajana.

Euroopa Komisjoni finantseeritud projekt VLTOM18382 (EE/SO2/055/2018) “Potentials of big data for integrated territorial policy development in the European growth corridors (Big Data & EGC) (Interreg ESPON 2020) (1.05.2018−30.06.2019)”, Anto Aasa. Eesmärk oli välja arendada üleriigiline inimeste liikuvuse andmebaas, mis koondab andmed eestlaste igapäevaste käikude kohta.

2019–2022 Säilenõtkuse ja sotsiaalse kapitali suurendamine Euroopa kogukondades. BuildERS

2019–2023 Ruumilise eraldatuse nõiaringi geograafiline analüüs

Valminud uuringud

Valminud uuringutega on võimalik tutvuda TÜ mobiilsusuuringute labori lehel.

Avalikule sektorile on passiivse mobiilpositsioneerimise andmestiku põhjal tehtud mitmeid rakendusuuringuid. Sisulised uuringud on jäänud Eesti-keskseks, kuna andmed on Eesti kohta, Euroopa Liidu poolt finantseeritud projektides on arendatud eelkõige metoodikat Eesti näitel.

Olulisemateks avaliku sektori poolt tellitud uuringuteks on Siseministeeriumi tellimusel 2010. aastal valminud “Regionaalne pendelrändeuuring” (Ahas et al.) ning Regionaalministri valitsemisala tellimusel 2013 valminud “Regionaalse pendelrände kordusuuring” (Ahas & Silm). Lisaks on sarnaseid uuringuid tehtud omavalitsuste tellimusel (Saku, Harku, Kaarma, Rapla, Pärnu, Rakvere jt).

Andmete kasutamine

Andmete kasutamiseks sõlmitakse andmete kasutaja ja TÜ mobiilsusuuringute labori vahel konfidentsiaalsete andmete kasutamise leping. Andmed saab kasutada ainult Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labori hallatavas arvutisüsteemis ja Tartu Ülikooli arvutivõrgu kaudu. Ligipääsu saamiseks andmetele luuakse andmekasutajale personaalne kasutajatunnus lepingus määratud perioodiks ja tingimustel.

Täpsema info saamiseks, andmete kasutamiseks või koostöö huvi korral võtke ühendust Tartu Ülikooli Mobiilsusuuringute laboriga.

Kontakt

Siiri SilmKaasprofessor